a Horizont Brewing webáruházának használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése

Sörműves Kft. (Márkanév: Horizont Brewing)
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. F. IV.
Postacím: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. F. IV.
Telefonszám: +36-70-604-4777
E-mail cím: office@horizontsorok.hu

 

2. Az adatkezelés célja, jogalapjaés az adatok megőrzésének időtartama

Adatkezelés célja

Kezelt adatok

Jogalap

Adatok megőrzésének időtartama

Regisztráció*: A fiók létrehozása során megadott adatok tárolásával nagyobb felhasználási élmény biztosítható, továbbá az adatkezelő így tud meggyőződni, hogy a vásárló a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek megfelelően a 18. életévét betöltötte. 

Név, email cím, számlázási cím, számlázási név, szállítási cím, szállítási név, telefonszám, születési dátum, belépési azonosító adatok (felhasználónév és jelszó).

Érintett hozzájárulása.** [GDPR 6. cikk a) pont]

A regisztráció aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Rendelés teljesítése: A webáruházban történt rendelések szerződésszerű teljesítése, továbbá az adatkezelő meggyőződik, hogy a vásárló a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek megfelelően a 18. életévét betöltötte.

Név, email cím, születési dátum; továbbá a rendelés adatait (például, a megrendelt termékek mennyisége, fizetési adatok)

Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk b) pont]

A teljesítést követő öt évig, mint az általános polgári jogi elévülési idő időtartamáig.

Számlázás: számla kiállítása

Számlázási név, számlázási cím, adózási státusz

Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pont]

A releváns adatokat az adózási (öt év) és számviteli (nyolc év) kötelezettségek teljesítéshez kezeljük. 

Kiszállítás: a megrendelt termékek kiszállítása.

Szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám 

Érintett hozzájárulása** [GDPR 6. cikk a) pont]

A szerződéseket azok megszűnését követő öt évig, mint az általános polgári jogi elévülési idő időtartamáig őrizzük

Panaszkezelés: a panaszok megválaszolása, kezelése

a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása

Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pont]

A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján öt évig őrizzük meg.

Marketing kommunikáció: a beérkező megkeresésekre, kérdésekre történő válaszadás

Személyes adatok, amelyeket magadról adsz meg, amikor a webáruházzal kapcsolatban kapcsolatba lépsz velünk, így például telefonon, e-mailen, vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk.

Érintett hozzájárulása** [GDPR 6. cikk a) pont]

A hozzájárulás visszavonásáig.

Remarketing: személyre szabott tartalom-szolgáltatás

A Cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

Érintett hozzájárulása**[GDPR 6. cikk a) pont]

Részletes tájékoztatást az itt elérhető általános adatkezelési tájékoztatóban találhatsz.

 

*Felhívjuk figyelmedet, hogy a regisztráció nem feltétele a webáruházban történő vásárlásnak, de az életkorodról ebben az esetben is kötelesek vagyunk meggyőződni.

**Felhívjuk továbbá figyelmedet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen, hogy más szervezettekkel is együtt működjünk, amelynek keretében bizonyos adatokat megosztunk velük; így:

Kizárólag azokat a személyes adatokat osztjuk meg a fenti szervezetekkel, amelyek a szolgáltatásaik nyújtásához nélkülözhetetlen.

A fentieken túl jogszabály vagy közhatalmi szerv is kötelezhet bennünket, hogy megosszunk személyes adatokat.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével. 

Az adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Határidők

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

6.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

6.2.1. A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

6.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

6.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

6.2.5. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. 

6.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 

Barion Pixel Adatvédelmi Nyilatkozat